ŚWIATOWA JAKOŚĆ COACHINGU OPARTA O STANDARDY I KODEKS ETYCZNY ICF


International Coach Federation w swoich działaniach mających na celu profesjonalizację usług coachingowych na całym świecie nadaje coachom akredytacje indywidualne. Poprzez proces wymagających egzaminów, udokumentowanie ilości godzin uczących coachingu oraz udokumentowanie praktyki coachingowej przyznaje akredytacje na jednym z trzech poziomów:ACC (Associate Certified Coach) – oznacza to, że osoba, która nazywa się coachem odbyła: miniumum 60 godzin szkolenia coachingowego zgodnego z zasadami i kodeksem etycznym ICF Global, a także udokumentowała minimum 100 godzin własnej praktyki coachingowej. Osoba taka po przyznaniu stosownej akredytacji przez ICF Global może pełnoprawnie nazywać siebie akredytowanym coachem na poziomie ACC ICF

Aby uzyskać akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym ACC ICF należy:

   Ukończyć co najmniej 60h szkolenia coachingowego aprobowanego przez ICF (ACSTH lub ACTP)
   Odbyć 10h mentorcoachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji ACC ICF
   Wykazać 100h doświadczenia coachingowego (przeprowadzone sesje z klientami coachingu)Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione (szkolenie + mentoring + 100h sesji coachingowych) możesz aplikować o przyznanie akredytacji na poziomie ACC ICF.

W tym celu:
   Należy złożyć aplikację on-line do ICF Global o przyznanie akredytacji ACC ICF
   ICF w ciągu 14-21 dni rozpatrzy aplikację, a po jej rozpatrzeniu prześle link do rozwiązania testu wiedzy składającego się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu masz 3h zegarowe.
   Po zaliczeniu testu wiedzy (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) otrzymasz akredytację coacha ICF na poziomie kompetencyjnym ACC.

Więcej informacji o wymaganiach akredytacyjnych ACC ICF znajdziesz pod tym linkiem

Realizując 72h szkolenia "Mistrz coachingu" (spotkania 1-4) oraz 11h mentorcoachingu
będziesz w pełni przygotowany/a do zaliczenia testu wiedzy oraz uzyskania akredytacji ACC ICF


PCC (Professional Certified Coach) - oznacza to, że osoba, która nazywa się coachem odbyła: miniumum 125 godzin szkolenia coachingowego zgodnego z zasadami i kodeksem etycznym ICF Global, a także udokumentowała minimum 500 godzin własnej praktyki coachingowej. Osoba taka po przyznaniu stosownej akredytacji przez ICF Global może pełnoprawnie nazywać siebie akredytowanym coachem na poziomie PCC ICF.

Aby uzyskać akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym PCC ICF należy:

   Ukończyć co najmniej 125h szkolenia coachingowego aprobowanego przez ICF (ACTP)
   Odbyć 10h mentorcoachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji PCC ICF
   Nagrać dwie sesje coachingowe (audio - w języku polskim), które pokażą, że coach potrafi prowadzić sesje na poziomie kompetencyjnym PCC, a następnie poddać je ocenie asesorów ICF
   Wykazać 500h doświadczenia coachingowego (przeprowadzone sesje z klientami coachingu)


Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione (szkolenie + mentoring + 500h sesji coachingowych + 2x sesja PCC ICF) możesz aplikować o przyznanie akredytacji na poziomie PCC ICF.

W tym celu:
   Należy złożyć aplikację on-line do ICF Globa o przyznanie akredytacji ACC ICF
   ICF w ciągu 14-21 dni rozpatrzy aplikację, a po jej rozpatrzeniu prześle link do rozwiązania testu wiedzy składającego się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu masz 3h zegarowe.
   Po zaliczeniu testu wiedzy (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) otrzymasz akredytację coacha ICF na poziomie kompetencyjnym PCC.

Więcej informacji o wymaganiach akredytacyjnych PCC ICF znajdziesz pod tym linkiem

Realizując 128h szkolenia "Mistrz coachingu" (spotkania 1-7) oraz odbywając 11h mentorcoachingu
będziesz w pełni przygotowany/a do zaliczenia testu wiedzy, nagrania 2x sesji coachingowych PCC ICF oraz uzyskasz akredytację PCC ICF.


MCC (Master Certified Coach) - oznacza to, że osoba, która nazywa się coachem odbyła: miniumum 200 godzin szkolenia coachingowego zgodnego z zasadami i kodeksem etycznym ICF Global, a także udokumentowała minimum 2500 godzin własnej praktyki coachingowej. Osoba taka po przyznaniu stosownej akredytacji przez ICF Global może pełnoprawnie nazywać się akredytowanym coachem na poziomie MCC ICF.


Aby uzyskać akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym MCC ICF należy:

   Ukończyć co najmniej 200h szkolenia coachingowego aprobowanego przez ICF (ACSTH, ACTP lub CCE)
   Odbyć 10h mentorcoachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji MCC ICF
   Nagrać dwie sesje coachingowe (audio - w języku obcym), które pokażą, że coach potrafi prowadzić sesje na poziomie kompetencyjnym MCC, a następnie poddać je ocenie asesorów ICF
   Wykazać 2500h doświadczenia coachingowego (przeprowadzone sesje z klientami coachingu)


Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione (szkolenie + mentoring + 2500h sesji coachingowych + 2x sesja MCC) możesz aplikować o przyznanie akredytacji na poziomie MCC ICF.

W tym celu:
   Należy złożyć aplikację on-line do ICF Global o przyznanie akredytacji MCC ICF
   ICF w ciągu 18 tygodni ICF rozpatrzy aplikację, a po jej rozpatrzeniu prześle link do rozwiązania testu wiedzy składającego się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu masz 3h zegarowe.
   Po zaliczeniu testu wiedzy (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) otrzymasz akredytację coacha ICF na poziomie kompetencyjnym MCC.

Więcej informacji o wymaganiach akredytacyjnych MCC ICF znajdziesz pod tym linkiem

Realizując 143h szkolenia "Mistrz coachingu" (spotkania 1-7) oraz 60h szkolenia "Team Coaching" oraz odbywając 11h mentorcoachingu będziesz w pełni przygotowany/a do zaliczenia testu wiedzy, nagrania 2x sesji coachingowych MCC oraz uzyskasz akredytację MCC ICF.Dla największej światowej organizacji coachingowej – ICF Global osoba, która jest profesjonalnym coachem w swojej codziennej pracy wyznaje oraz przestrzega 11 kluczowych kompetencji coacha ICF. Są nimi:

  1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu – zrozumienie zasad etycznych i standardów coachingu oraz umiejętność zastosowania ich we wszystkich sytuacjach coachingowych

  2. Uzgodnienie kontraktu coachingu – umiejętność zrozumienia potrzeb danej interakcji coachingowej oraz umiejętność doprowadzenia do zawarcia z klientem umowy w zakresie przebiegu procesu coachingu oraz zasad współpracy klienta i coacha

  3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta – umiejętność stworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, dzięki któremu rozwija się wzajemny szacunek i zaufanie pomiędzy klientem i coachem.

  4. Obecność coachingowa – zdolność bycia w pełni świadomym oraz tworzenia spontanicznej relacji z klientem, stosowanie stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie pewności

  5. Aktywne słuchanie – umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenia słów klienta w kontekście jego pragnień oraz w celu wspomagania klienta w autoekspresji

  6. Zadawanie pytań sięgających sedna – umiejętność zadawania pytań, które odkrywają informacje potrzebne do uzyskania maksymalnego efektu dla klienta i dla relacji coachingowej

  7. Bezpośrednia komunikacja – umiejętność efektywnej komunikacji podczas sesji coachingowej oraz stosowania języka, który ma najsilniejszy pozytywny wpływ na klienta.

  8. Budowanie świadomości – umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.

  9. Projektowanie Działań – umiejętność tworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu oraz sytuacji w życiu/pracy, a także do podejmowania nowych działań, które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów coachingu.

  10. Planowanie i wytyczanie celów – umiejętność tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu

  11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem - umiejętność utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań.


ICF Global akredytuje również programy szkoleniowe uczące coachingu zgodne ze światowymi standardami szkolenia coachów, Osoba kończąca takie szkolenie ma pewność, że zarówno nauczane treści, jak i osoby prowadzące cechują się najwyższymi standardami w zakresie szkolenia coachów.
Akredytowane kursy uczą coachingu w oparciu o zweryfikowany przez niezależnych ekspertów program szkolenia coachów, a prowadzący go coachowie są praktykami coachingu posiadającymi międzynarodowe akredytacje. Uczestnictwo w takim kursie daje gwarancję, że zarówno program nauczania jak i osoby prowadzące uczy coachingu w oparciu o światowe, spójne zasady. Więcej informacji o akredytacji programów szkoleniowych uczących coachingu w oparciu o najwyższe światowe standardy przeczytasz tutaj

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów